Nadležnosti

– utvrđuje listu kandidata za izbor Republičkog javnog tužioca i javnih tužilaca koju dostavlja Vladi;

– predlaže Narodnoj skupštini kandidate za prvi izbor za zamenika javnog tužioca;

– bira zamenike javnih tužilaca za trajno obavljanje funkcije zamenika javnog tužioca;

– bira zamenike javnih tužilaca koji su na stalnoj funkciji za zamenike javnog tužioca u višem javnom tužilaštvu;

– odlučuje o prestanku funkcije zamenika javnih tužilaca;

– utvrđuje razloge za razrešenje javnog tužioca i zamenika javnog tužioca;

– određuje javno tužilaštvo u kojem će javni tužilac i zamenici javnog tužioca nastaviti da vrše funkciju zamenika javnog tužioca u slučaju ukidanja javnog tužilaštva;

– odlučuje o udaljenju Republičkog javnog tužioca;

– odlučuje po prigovoru na odluku o udaljenju javnog tužioca i zamenika javnog tužioca;

– predlaže obim i strukturu budžetskih sredstava neophodnih za rad javnih tužilaštava za tekuće rashode i vrši nadzor nad njihovim trošenjem, u skladu sa zakonom;

– utvrđuje koje su druge funkcije, poslovi ili privatni interesi u suprotnosti sa dostojanstvom i samostalnošću javnog tužilaštva;

– postavlja vršioca dužnosti Republičkog javnog tužioca;

– odlučuje po prigovoru na odluku Republičkog javnog tužioca o tome kada se smatra da nije bilo izbora javnog tužioca i zamenika javnog tužioca;

– daje mišljenje o izmenama postojećih ili donošenju novih zakona koji uređuju položaj i postupanje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, organizaciju javnog tužilaštva, kao i drugih zakona koje javna tužilaštva primenjuju;

– donosi Etički kodeks;

– vodi lični list za svakog javnog tužioca, zamenika javnog tužioca i zaposlenog u javnom tužilaštvu;

– imenuje i razrešava Disciplinskog tužioca i njegove zamenike i članove Disciplinske komisije i njihove zamenike;

– donosi odluke o pravnim lekovima u disciplinskom postupku;

– donosi Pravilnik o merilima za vrednovanje rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca;

– donosi odluku o pravnom leku protiv odluke o vrednovanju rada javnog tužioca i zamenika javnog tužioca;

– odlučuje o prigovorima u postupku izbora za članove Državnog veća iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca;

– obavlja poslove u vezi sa sprovođenjem Nacionalne strategije reforme pravosuđa;

– utvrđuje sadržinu programa obuke za zamenike javnih tužilaca koji se prvi put biraju na funkciju i tužilačke pomoćnike u skladu sa zakonom;

– predlaže program obuke za javne tužioce i zamenike javnih tužilaca koji trajno obavljaju funkciju;

– obavlja i druge poslove predviđene zakonom.

 

Republika Srbija
Državno veće tužilaca
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs