Надлежности

– утврђује листу кандидата за избор Републичког јавног тужиоца и јавних тужилаца коју доставља Влади;

– предлаже Народној скупштини кандидате за први избор за заменика јавног тужиоца;

– бира заменике јавних тужилаца за трајно обављање функције заменика јавног тужиоца;

– бира заменике јавних тужилаца који су на сталној функцији за заменике јавног тужиоца у вишем јавном тужилаштву;

– одлучује о престанку функције заменика јавних тужилаца;

– утврђује разлоге за разрешење јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца;

– одређује јавно тужилаштво у којем ће јавни тужилац и заменици јавног тужиоца наставити да врше функцију заменика јавног тужиоца у случају укидања јавног тужилаштва;

– одлучује о удаљењу Републичког јавног тужиоца;

– одлучује по приговору на одлуку о удаљењу јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца;

– предлаже обим и структуру буџетских средстава неопходних за рад јавних тужилаштава за текуће расходе и врши надзор над њиховим трошењем, у складу са законом;

– утврђује које су друге функције, послови или приватни интереси у супротности са достојанством и самосталношћу јавног тужилаштва;

– поставља вршиоца дужности Републичког јавног тужиоца;

– одлучује по приговору на одлуку Републичког јавног тужиоца о томе када се сматра да није било избора јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца;

– даје мишљење о изменама постојећих или доношењу нових закона који уређују положај и поступање јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, организацију јавног тужилаштва, као и других закона које јавна тужилаштва примењују;

– доноси Етички кодекс;

– води лични лист за сваког јавног тужиоца, заменика јавног тужиоца и запосленог у јавном тужилаштву;

– именује и разрешава Дисциплинског тужиоца и његове заменике и чланове Дисциплинске комисије и њихове заменике;

– доноси одлуке о правним лековима у дисциплинском поступку;

– доноси Правилник о мерилима за вредновање рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца;

– доноси одлуку о правном леку против одлуке о вредновању рада јавног тужиоца и заменика јавног тужиоца;

– одлучује о приговорима у поступку избора за чланове Државног већа из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца;

– обавља послове у вези са спровођењем Националне стратегије реформе правосуђа;

– утврђује садржину програма обуке за заменике јавних тужилаца који се први пут бирају на функцију и тужилачке помоћнике у складу са законом;

– предлаже програм обуке за јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца који трајно обављају функцију;

– обавља и друге послове предвиђене законом.

 

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs