Надлежности

Одредбом члана 17. став 1. Закона о Високом савету тужилаштва, Савет је надлежан да:

 

1) предлаже Народној скупштини избор и престанак функције Врховног јавног тужиоца;

2) бира главне јавне тужиоце и јавне тужиоце;

3) одлучује о престанку функције главног јавног тужиоца и јавног тужиоца;

4) бира председника и потпредседника Савета;

5) поставља вршиоце функције Врховног јавног тужиоца и главног јавног тужиоца;

6) одлучује о другим питањима положаја Врховног јавног тужиоца, главних јавних тужилаца и јавних тужилаца у складу са законом;

7) бира чланове комисије за одлучивање о приговору против обавезног упутства за рад и поступање у поједином предмету, приговору против решења о супституцији и приговору против решења о деволуцији;

8) одлучује о трајном премештају главног јавног тужиоца и јавног тужиоца и упућивању јавног тужиоца;

9) одређује број јавних тужилаца за свако јавно тужилаштво;

10) одлучује о удаљењу носиоца јавнотужилачке функције;

11) одлучује о неспојивости вршења друге функције, посла или приватног интереса са јавнотужилачком функцијом;

12) одлучује у поступку вредновања рада главног јавног тужиоца и јавног тужиоца;

13) именује Дисциплинског тужиоца, његове заменике и чланове Дисциплинске комисије одређује услове за именовање и начин престанка дужности, начин рада и одлучивања у дисциплинским органима;

14) одлучује о жалби у дисциплинском поступку;

15) даје сагласност на програм сталне обуке за јавне тужиоце и запослене у јавном тужилаштву и врши надзор над његовим спровођењем;

16) утврђује програм почетне обуке за јавног тужиоца;

17) доноси Етички кодекс;

18) разматра и одлучује о извештају Етичког одбора о поштовању Етичког кодекса;

19) одлучује о постојању непримереног утицаја на рад носилаца јавнотужилачке функције и јавног тужилаштва и мери за спречавање непримереног утицаја;

20) обавља посао управе у јавном тужилаштву и правосудне управе из своје надлежности;

21) одлучује о имунитету носиоца јавнотужилачке функције и изборног члана Савета;

22) предлаже обим и структуру буџетских средстава и врши надзор над њиховим трошењем, у складу са законом;

23) одлучује о приговору у поступку избора за члана Савета из реда јавних тужилаца;

24) прикупља и анализира статистичке податке и доноси годишње и вишегодишње планове у циљу ефикасног управљања кадровским, финансијским и материјалним ресурсима јавног тужилаштва;

25) образује радна тела Савета и врши избор и разрешење њихових чланова и заменика чланова;

26) даје мишљење о изменама или допунама постојећих или доношењу нових закона који уређују положај носилаца јавнотужилачке функције, организацију и поступање јавног тужилаштва, као и других системских закона које јавно тужилаштво примењује или су од значаја за обављање јавнотужилачке функције;

27) доноси годишњи извештај о свом раду;

28) обавештава јавност о свом раду;

29) сарађује са правосудним саветом друге државе и међународном организацијом;

30) доноси акте предвиђене законом;

31) обавља и друге надлежности и послове одређене законом

Република Србија
Високи савет тужилаштва
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@vst.jt.rs