O veću

Državno veće je samostalan organ koji obezbeđuje i garantuje samostalnost javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.

U okviru svoje nadležnosti Državno veće ostvaruje saradnju sa Visokim savetom sudstva, državnim i drugim organima i organizacijama, tužilačkim savetima drugih država i međunarodnim organizacijama.

Sedište Državnog veća je u Beogradu.

Državno veće ima pečat, koji sadrži naziv i grb Republike Srbije i naziv i sedište organa, u skladu sa posebnim zakonima.

Republika Srbija
Državno veće tužilaca
Resavska 42, 11000 Beograd, Srbija
Tel. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs