Чланови

Државно веће има једанаест чланова.

Чланови Државног већа су Републички јавни тужилац, министар надлежан за правосуђе и председник надлежног одбора Народне скупштине, као чланови по положају и осам изборних чланова које бира Народна скупштина, у складу са овим законом.

Изборне чланове чине шест јавних тужилаца или заменика јавних тужилаца са сталном функцијом, од којих је најмање један са територије аутономних покрајина и два угледна и истакнута правника са најмање 15 година искуства у струци, од којих је један адвокат, а други професор правног факултета.

Републички јавни тужилац је по положају председник Државног већа.

Председник Државног већа представља Државно веће, руководи његовим радом и врши друге послове у складу са законом.

Чланови Државног већа тужилаца су :

Република Србија
Државно веће тужилаца
Ресавска 42, 11000 Београд, Србија
Тел. 011 311 3186
pisarnica@dvt.jt.rs